WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

WARUNKI KORZYSTANIA ZE STRONY

Wejście na stronę www.jeep.pl jest równoznaczne z akceptacją poniższych zasad i warunków. Te zasady i warunki mogą być aktualizowane i/lub zmieniane w dowolnym momencie i według wyłącznego uznania Stellantis Europe S.p.A. (”Stellantis”), bez powiadamiania użytkowników.


Dostęp do strony i korzystanie z jej treści

Stellantis nie bierze na siebie żadnej odpowiedzialności za dostęp użytkowników do strony web i korzystanie z jej treści.


Treści Strony Web

Cała zawartość strony (wiadomości, zdjęcia, filmy, dźwięki, logo, znaki towarowe, software aplikacyjny, layouty graficzne, dokumentacja techniczna i instrukcje użytkownika, itp.) i prawa z nimi związane są zastrzeżone. Treści te mogą zatem być przeglądane wyłącznie na użytek własny, zabronione jest korzystanie z nich do innych celów bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Stellantis.


Mimo dołożenia wszelkich starań w gromadzeniu i prezentowaniu informacji zawartych na tej stronie nie gwarantujemy ich dokładności, kompletności, użyteczności lub ich możliwego zastosowania przez użytkowników; Stellantis nie ponosi więc odpowiedzialności za błędy, nieścisłości lub pominięcia w odniesieniu do tych danych.


Niektóre strony witryny mogą zawierać informacje o przyszłych programach i propozycjach, które są opisywane za pomocą takich wyrażeń jak "oczekiwać", "oszacować", "przewidywać", "nakreślić" i "zaplanować". Takie stwierdzenia ze swej natury nie pociągają za sobą żadnych zobowiązań ze strony spółki Stellantis, która nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich realizację.


Własność intelektualna i przemysłowa

Cała zawartość strony – w tym w/w znaki towarowe lub prezentowane na stronie – wzory i patenty są przedmiotem praw autorskich lub innych obowiązujących przepisów dotyczących ochrony własności intelektualnej lub przemysłowej i w związku z tym zabroniona jest ich reprodukcja, modyfikacja lub wykorzystywanie w całości lub części bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Stellantis lub jej następców prawnych.


Produkty i ceny

Informacje i zdjęcia – w tym kolory produktów – dotyczące wyposażenia, wyglądu zewnętrznego, wydajności, wymiarów i ciężarów, cen, zużycia paliwa, kosztów operacyjnych itp. w odniesieniu do produktów o których mowa na stronie, podlegają ciągłej aktualizacji lub mogą przedstawiać akcesoria i wyposażenie dodatkowo płatne, nie będące wyposażeniem seryjnym. Dane te mają charakter czysto informacyjny i mogą zawierać ewentualne błędy lub nieścisłości.


Stellantis może w dowolnym momencie, według własnego uznania, wprowadzić zmiany konstrukcyjne, formalne, odcieni kolorów lub standardowego wyposażenia samochodów prezentowanych w Witrynie.


Ceny podane w Witrynie nie są wiążące, są jedynie cenami sugerowanymi przez Stellantis dla sieci dystrybucji.


W celu uzyskania aktualnych i dokładnych informacji o produktach i cenach o których mowa na stronie, Stellantis zachęca użytkowników do skontaktowania się z jego oddziałami lub autoryzowanymi dealerami.


Odpowiedzialność

Stellantis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za informacje zawarte na stronach witryny. W szczególności, nie zawierają one dorozumianej obietnicy lub gwarancji dotyczącej składu, przydatności produktów do określonych celów lub nienaruszenia ze strony tych produktów przepisów lub patentów. Na stronie mogą pojawić się powiązania do innych stron. Dlatego Stellantis nie ma żadnego wpływu na konfigurację, dostępność, dostęp do treści stron powiązanych z witryną za pomocą linku i nie gwarantuje aktualności, poprawności, kompletności i jakości przedstawionych w nich stron.


Stellantis nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, bezpośrednie lub pośrednie, w tym utracone korzyści wynikające z korzystania lub niemożności korzystania z witryny i jej zawartości lub stron bezpośrednio powiązanych oraz za wszelkie pominięcia lub błędy.


Własność intelektualna podmiotów trzecich

Witryna ta jest zarządzana przez Stellantis. Stellantis przestrzega praw własności intelektualnej podmiotów trzecich. Niektóre materiały zamieszczone w witrynie mogą być publikowane lub udostępniane bez zgody Stellantis. Polityka bezpieczeństwa Stellantis nie zezwala na utrzymywanie materiałów naruszających prawa podmiotów trzecich a w przypadku uzyskania informacji przez Stellantis o ich naruszeniu, konta użytkowników naruszających w/w prawa są usuwane.


Jeśli użytkownik uzna, że jeden z materiałów znajdujących się w witrynie narusza jego prawo, musi wysłać do Stellantis zawiadomienie zawierające następujące informacje:


i. Określenie złamania prawa, lub w przypadku kilku naruszeń, lista wszystkich stwierdzonych naruszeń
ii. Określenie materiału zamieszczonego w Witrynie naruszającego w/w prawo/a wobec którego żądamy usunięcia lub wyłączenia, zawierającego informacje umożliwiające Stellantis identyfikację przedmiotu naruszenia/naruszeń;
iii. Dane konieczne do skontaktowania się z właścicielem naruszonego prawa/praw, w tym adres, numer telefonu i jeśli to możliwe adres e-mail;
iv. Oświadczenie stwierdzające, że do wykorzystywania w/w informacji nie została udzielona zgoda właściciela prawa/praw, jego przedstawicieli lub prawnych reprezentantów;
v. Oświadczenie stwierdzające, że informacje przekazane Stellantis są rzetelne i ze świadomością, że w przypadku fałszywego oświadczenia zostanie poniesiona odpowiedzialność karna, w przypadku posiadania zgody na działanie na rzecz właściciela prawa/praw naruszonych;
vi. podpis, odręczny lub elektroniczny osoby upoważnionej do działania na rzecz właściciela naruszonego prawa / praw.


W/w zawiadomienie należy przesłać listem poleconym na poniższy adres:
Stellantis Europe S.p.A.
c.a. Jeep Digital Marketing
Corso Agnelli, 200
10135 Torino


Prawo właściwe i sąd właściwy

Oprócz wszystkich praw, przysługujących użytkownikom wynikających z różnych przepisów – krajowych lub międzynarodowych – niniejsze warunki korzystania z witryny podlegają prawu włoskiemu i są interpretowane zgodnie z nim ( z wyjątkiem przepisów dotyczących kolizji prawa), w tym wszelkie spory dotyczące istnienia, ważności i skuteczności istniejących warunków korzystania z witryny i wszelkich innych umów, które się do nich odnoszą.


W związku z powyższym, organem kompetentnym do rozstrzygania wszelkich sporów w odniesieniu do niniejszych warunków korzystania z Witryny, jak i wszelkich innych umów z nimi związanych jest Sąd w Turynie.

// START TREASURE DATA SCRIPT // END TREASURE DATA SCRIPT